โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 – 27  พฤศจิกายน  2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระยะ 5 ปี 2566-2570   โดยมี  ดร.เยาวพา  กองเกตุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ไชยะ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ the camp เชียงคาน ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านครับ

ใส่ความเห็น