ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ด้วย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคําถามพิเศษประจําปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยี และสภาวการณ์ในช่วงปีนั้น ๆ  ซึ่งผู้ตอบแบบสํารวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/lub และ www.facebook.com/ETDA. Thailand และมีการร่วมลุ้นรับของรางวัลรายละเอียดตามลิงค์

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสํารวจ จะถูกนําไปใช้จัดทํารายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และจัดส่งไปถึงทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับ ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ รายชื่อหน่วยงานของท่านจะปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับดังกล่าวด้วย สพธอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี

 

ใส่ความเห็น