ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COMID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์)

  สาขาวิชาการพัฒนาชุ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more