คู่มือประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คู่มือประเมินสมรรถนะ

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH