ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

   

ปรัชญา   คนดี  ปัญญาดี  สังคมดี

วิสัยทัศน์  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสากล สู่สังคมอุดมปัญญา

พันธกิจ

  1. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
  3. สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
  4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  5. สร้างสังคมอุดมปัญญา

           ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     การผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนางานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ