การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน
ไทย/อังกฤษ

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

1

ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

ลวดลายมัดหมี่ ขอพร (S-Infinity)

อนุสิทธิ

การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์

2

ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

ลวดลายมัดหมี่ ขอรวมใจ

 (Infinity of Unity)

อนุสิทธิ

การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์

3

ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

ลวดลายมัดหมี่ขอ (8-Infinity)

อนุสิทธิ

การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์