เผยแพร่ผลงานวิจัย 2565

รายชื่อนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปีการศึกษา 2565
(5 มิถุนายน 2565 – 6 มิถุนายน 2566)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus จำนวน 7 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.8)

ที่

ชื่องานประชุม/วารสาร

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์

2

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
NIDA Journal of Language and Communication

Volumn 27 – Issue 42
July 2022 – December 2022

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์
อาจารย์พิลาณัฏฐ์ ภู่วิเศษ

3

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
NIDA Journal of Language and Communication

Volumn 27 – Issue 42
July 2022 – December 2023

อาจารย์ปัทมา  ปัญญาใส
Eric A. Ambele

4

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม – กันยายน 2565

นายยุทธพล  เดชารัตนชาติ
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร

5

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – กันยายน 2565

ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี

6

พิฆเนศร์สารวารสารสาขามนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม – ธันวาคม 2565

รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
ผศ.คชสีห์  เจริญสุข
ผศ.พชรมณ  ใจงามดี
อาจารย์ณศิริ  ศิริพริมา

7

วารสารมังรายสารสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2565

รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
ผศ.คชสีห์  เจริญสุข
ผศ.ดร.สุภาวดี  สำราญ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus จำนวน 17 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.6)

ที่

ชื่องานประชุม/วารสาร

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

2

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 61
กรกฎาคม – กันยายน 2565

ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์

3

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 61
กรกฎาคม – กันยายน 2565

รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
ผศ.ดร.คชสีห์  เจริญสุข

4

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 61
กรกฎาคม – กันยายน 2565

รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
จารุวัลย์ รักษ์มณี
มาริษา  ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
นายสมิง ศรีกา

5

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 63
มกราคม – มีนาคม 2566

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
ผศ.ดร. พรกมล ระหาญนอก

6

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 63
มกราคม – มีนาคม 2566

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
ผศ.ดร.คชสีห์ เจริญสุข

7

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 63
มกราคม – มีนาคม 2566

อาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฏ
ดร.กนกพร  นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
อาจารย์อรนิต  เชี่ยวเวทย์
อาจารย์กรรณศาสตร์  แก้วแสนทิพย์

8

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 63
มกราคม – มีนาคม 2566

ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์

9

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

น.ส.อารีย์ ลำมะยศ
นายกรรณศาสตร์  แสนแก้วทิพย์
ดร.เอกชัย  ศรีบุรินทร์

10

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
กรกฏาคม – กันยายน  2565

ผศ.ดร.ประกอบ  ผลงาม
นายกรรณาศาสตร์  แก้วแสนทิพย์

11

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

นายกรรณาศาสตร์  แก้วแสนทิพย์
นายณัฐกร  หิรัญโท
น.ส.เอื้องไพร  วัลลภาชั
น.ส.เปรมสิริ  ภู่โภไคย

12

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2565

นายชัยศนันทน์  สมปัญญาธิวงศ์

13

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2565

ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์
สุวิน  ทองปั้น

14

วารสาร มจร. อุบลปริทรรศน์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์

15

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปืที่ 11  ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
น.ส.มินตรา  หาที

16

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2565

ผศ.วิชุชพงศ์  วรศาสตร์กุล

17

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2566 

น.ส.เอื้องไพร  วัลลภาชัย
นายกรรณาศาสตร์  แก้วแสนทิพย์

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus จำนวน 2 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ที่

ชื่องานประชุม/วารสาร

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

 The 9 lnternational Conference on Education 2022 (ICE 2022)

18 June 2022

Faculty of Education, Silpakorn University,Nakhon Patthom, Thailand

The Effects of lmplementing Process-Genre Approach on Writing Performance, and Attitudes of Thai EFL University Students.

P 87-110

น.ส.มัสยา  ราชวงษ์

2

15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences (NIC-HUSO 2022)

1 July 2022

Students’ Perception towards Business English Presentation : Focusing on Needs Analysis and Preferences.

P 1012-1025

น.ส.ปัทมา  ปัญญาใส

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus จำนวน 33 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ที่

ชื่องานประชุม/วารสาร

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022 Asian Scholars Conference on Equcation Research

4 มิถุนายน  2565

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผศ.ชมพูนุท  ธีราวิทย์

2

การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

24-25 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

นายกิติศักดิ์  ทองมีทิพย์
ดร.เยาวพา กองเกตุ
ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
นางอริศราวรรณ  นิยมรัตน์จรูญ

3

การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

24-25 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
ผศ.ดร.คชสีห์  เจริญสุข
ผศ.พชรมณ ใจงามดี
นางสาวณศิริ ศิริพริมา

4

การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

24-25 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ
นางธัญชนก  หอมสวาสดิ์
นายพายุ  แฝงทรัพย์
ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล
และนายณัฐวุมิ  กองลี

5

การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

24-25 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

ผศ.ชมพูนุท  ธีราวิทย์

6

การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10  วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นในภูมิทัศน์ใหม่ 

11 กรกฎาคม  2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยการสร้างเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

หน้า 33-34

กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสมศักดิ์  จันทดี
ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
สาคร แถวโนนงิ้ว

7

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 

9-11 สิงหาคม  2565

สำนักงานจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอเทคโนโลยี

นายกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

8

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

17-18 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
นางรุ่งรัตน์ มาไทย
นายธีระวัฒน์  แสนคำ
นายพลสยาม  สุนทรสนิท

9

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญท้องถิ่น”

19 ธันวาคม  2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
นางรุ่งรัตน์ มาไทย
นายธีระวัฒน์  แสนคำ
นายพลสยาม  สุนทรสนิท

10

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญท้องถิ่น”

19 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ดร. วิชญ์  มะลิต้น

11

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายศุภชัย  ศรีมูล
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

12

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.ศิริลักษณ์  จันทร์งาม
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

13

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.พรสวรรค์  โอฬารพิริยกุล
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

14

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.อลิษา  ชิวสาลี
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

15

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.นฤมล  จันทะราช
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

16

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งที่ 21

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.จิรารัตน์  โสประดิษฐ์
ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น

17

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

น.ส.ปรียา  พลผา
นายกิตติศักดิ์  ทองมีทิพย์
ผศ.ดร. วิชญ์  มะลิต้น
น.ส.อริศราวรรณ  นิยมรัตน์จรูญ

18

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายบุนเคน อ้วนสี
ผศ.ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ 
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

19

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
นางศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์
ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกาญจนาภรณ์
Kym David Fabian

20

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง 
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์

21

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.จริยา จันทร์กระ
ผศ.ดร. วิชญ์ มะลิต้น
ผศ.ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ

22

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร. วิชญ์ มะลิต้น 
นายสุรยุทธ สุระท้าว

23

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายอา ช่ง
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

24

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.ยุพดี  ผ่องศรี

25

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวิริยา เพียรไทย
ผศ.ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

26

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น
ผศ.ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 

27

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายพลสยาม สุนทรสนิท
นายอาทิตย์ ถมมา
นายกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์
น.ส.อริศราวรรณ นิยมรัตน์จำรูญ
นายกันตพงษ์ จุลราช

28

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายจีรพัฒน์ นาเทวา
รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงศ

29

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.กัญญาวีร์ หินเมืองเก่า
รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผศ.ดร.สุรธัชนุกุล นุ่นภูบาล

30

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พระกิตติพงษ์ ภูมิคอนสาร
รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผส.ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ

31

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวาปอ ท่อมะนีวง
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
ผศ.ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ 

32

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.ฤดีรัตน์ ณ นคร 
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

33

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน”

วันที่ 22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.อภิญญา น้อยแสงสี
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณ