ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนันสนุน 2565

 นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2565
(5 มิถุนายน 2565 – 6 มิถุนายน 2566)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาคมนุษยศาสตร์ (ภายใน)

ชื่อ – สกุล

เรื่องวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

 • อาจารย์มัสยา  ราชวงษ์

งานวิจัย: การศึกษาผลของการใชข้กิจกรรมหารให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความวิตกกังวลในการเขียนของนักศึกษา

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล

งานวิจัย : การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยผู้เรียน เรื่อง การใช้ “กาล” ในการเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ”

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • ผศ.ชัยทวี  บุบผา

งานวิจัย : การพัฒนานักศึกษาดิจิทัลอาร์ตในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยสื่อดิจิทัล

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

30,000

 •  นายธีระพงษ์  พิทักษ์ศฤงคาร
 • ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

งานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดการ์ตูนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • ผศ.ชัยทวี  บุบผา

งานวิจัย :การพัฒนาทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน

5,000

 • นายกรรณศาสตร์  แก้วแสนทิพย์

งานวิจัย :การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจากสื่อสภาพจริง

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน

5,000

 • ผศ.ดร.คชสีห์  เจริญสุข

งานวิจัย :รูปแบบการอนุรักษ์เครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

80,000

 • ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์

 งานวิจัย : การศึกษาคติชนเชิงสร้างสรรค์กับบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

งานสร้างสรรค์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

120,000

 • รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี

 งานสร้างสรรค์ : การยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

122,740

 • ผศ.ดร.คชสีห์  เจริญสุข

งานสร้างสรรค์ : การจัดแข่งขันกลองเส็งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

100,000

 • ผศ.พงศ์พัฒน์  เหล่าคนค้า

 งานสร้างสรรค์ : การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

200,000

 • ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ

งานสร้างสรรค์ : การพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งป่าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

130,000

 • อาจารย์กุลธิดา  ธนกัญญา

 งานสร้างสรรค์ : โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ชุด ฉันรักภาษาจีน ปี 3 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

100,000

 • ดร.สิทธิวัฒน์  มีวันคำ

งานสร้างสรรค์ : การพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ประเพณีขนน้ำบ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

122,508

 • นายนัฐวุฒิ  กองลี

 งานสร้างสรรค์ : โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างอาชีพจากเศษผงถ่านเหลื่อใช้ ด้วยการผลิตแปลรูปถ่านอัดแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

100,000

 • ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

งานสร้างสรรค์ : ลูกประคบมินิ

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

116,000

 • ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

งานสร้างสรรค์ : ผ้าทอมือ

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

116,000

 • อาจารย์ธัญชนก  ธนะสูตร

งานสร้างสรรค์ : โครงการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย

40,000

 • อาจารย์ฐปนารักษ์  ศรีทารัง

งานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำสบู่จากสับประรด บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย

60,000

ชื่อ – สกุล

เรื่องวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

ภาคสังคมศาสตร์ (ภายใน)

 • ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ

งานวิจัย : แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มน้ำปวน จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • อาจารย์พลสยาม  สุนทรสนิท

งานวิจัย : คุณลักษะที่พึงประสงค์ในความเป็นพลเมืองที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • นายมนตรี  คำวัน
 •  ดร.เยาวพา  กองเกตุ
 • น.ส.ภัทร์ชยาวีร์  ศรีไตรภพ
 • น.ส.สุภาพร  เมืองจันทร์
 • น.ส.กุสุมา  อินทรา
 • น.ส.สกุลตรา  นามวงษ์
 •  น.ส.มยุรี  ก้อนคำ 
 • น.ส.ปาริฉะตร  ไชยศรี
 • น.ส.หนึ่งฤทัย  ตันผา
 • นายศุภณัฐ  อนันเต่า
 •  นายนพเกศ มูลสละ

งานวิจัย : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธไทแดงบ้านห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University)

136,480

 •  นายภัทธ์ สารสินธุ์
 • ดร.วีระยุทธ  แย้มยิ้ม
 • ผศ.ปิยะนุช  เหลืองาม
 • ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร (10%)

งานวิจัย : แนวทางการอนุรักษ์พืชก้างปลาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับพืชท้องถิ่น

ทุนอุดหนุนวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
(สกสว.)

108,000

 

(10,800)

 • ดร.วีระยุทธ  แย้มยิ้ม
 • นายภัทธ์ สารสินธุ์
 • ผศ.ปิยะนุช  เหลืองาม
 • ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร (10%)

งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวิทยาวัฒนธรรมข้าวพื้นเมืองในพื้นที่บ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทุนอุดหนุนวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
(สกสว.)

122,000

 

(10,800)

 • อาจารย์พลสยาม  สุนทรสนิท

งานสร้างสรรค์ : การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ “ผ้าไบ่ไทเฮา” ด้วยการมัส่วนร่วมของคนในชุมชน

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

130,500

 • อาจารย์กิติศักดิ์  ทองมีทิพย์

งานสร้างสรรค์ : แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนครบวงจร “ดอกฝ้ายเมืองเลย” ชุมชนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

150,000

 • ผศ.ดร.พรกมล  ระหาญนอก

งานสร้างสรรค์ : การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์จากมูลแพะ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบ้านท่าดีดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

กองนโยบายและแผน
มรภ. เลย

92,306