แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH