เผยแพร่ผลงานวิจัย 2564

รายชื่อนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปีการศึกษา 2564
(1 กรกฎาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus จำนวน 1 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 1)

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

Philosophical Readings

Published in March 2022

ผศ.ดร.พรกมล ระหาญนอก
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
ผศ.ดร.สุวรีย์ ศรีปูณะ
นางบุญวานิช บุญชนิทยานันท์

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 1)

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021′ The Cultural Creativity of Regional Arts towards the lnternational Integration

26-28 August 2021
Thaksin University

อาจารย์ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์

ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 1 เรื่อง (ค่าน้ำหนัก 1)

ที่

ชื่อตำรา/ผลงานทางวิชาการ

ขอตำแหน่ง
ระดับ/สาขา

ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน

สภาอนุมัติ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

นายพงษ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

24/6/2564
คำสั่ง มรล. 0129/2565
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2564

20-21 สิงหาคม 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
อาจารย์ธัญชนก หอมสวาสดิ์

2

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยังยืน”

17 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์สมศักดิ์ จันทดี

3

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

4

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ธัญชนก หอมสวาสดิ์

5

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

6

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ณศิริ ศิริพริมา

7

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.สุนิดา ทัพเอี่ยม
อาจารย์อิศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ

8

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายสมศักดิ์ พรมภักดี
ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์

9

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายโอบนิธิ จันธะเมธิ
อาจารย์อิศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ

10

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิลาพร ศรีบุรินทร์
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

11

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.นุศรา เฉลิมรัมย์
ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์

12

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิลาพร ศรีบุรินทร์
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

13

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.ศิริกัญญา แต้มสี
อาจารย์อิศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ

14

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายณัฐพนธ์ ชาวนา
ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์

15

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.จิรารัตน์ โสประดิษฐ
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

16

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายศุภชัย ศรีมูล
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น

17

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ยุพดี ผ่องศรี

18

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

19

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.คชสีห์ เจริญสุข

20

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายอา ชง
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

21

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ศริจิตรา นวรัตนาภรณ์

22

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวาปอ ท่อมะนีวง
ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

23

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายไตรทศ ทับสุรีย์
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

24

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์กุลธิดา ธนกัญญา
อาจารย์ธิราภรณ์ สุทธศรี

25

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.พรสวรรค์ โอฬารพิริยกุล
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

The 16th International Conference on Humanities and Social Sciences IC-HUSO 2021 Education Transformation : Humanities and Social Sciences

18-19 November 2021
Khon Kaen University

รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล

2

Journal Univers:tas Social Science and Health International Conference (UMGESHIC)

30 November 2021
Thai-Indonesian Collaboration

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

3

The 9th National and 5th International Conference on Education (NICE) 2022: “Innovation for Holistic Education: Transitioning from the NEW to the NEXT Normal”

19 May 2022

Hosted byFaculty of Education,Prince of Songkla University, Thailand

ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

7 ตุลาคม 2564

อาจารย์ธัญชนก หอมสวัสดิ์

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

2

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 57
กรกฎาคม-กันยายน 2564

อาจารย์มนตรี คำวัน

3

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม – กันยายน 2564

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
พระครูภาวนาโพธิคุณ

4

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 58
ตุลาคม-ธันวาคม 2564

ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร

5

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปีที่ 18 ฉบับที่2(36)
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
วิไลวรรณ ไปนา

6

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธืยา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1/2564
มกราคม-มิถุนายน 2565

ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ

7

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล
มหาวิทยาลราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ

8

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
กันยายน 2564

ผศ.วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล

9

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.พรกมล ระหาญนอก

10

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
ธวัลรัตน์ ศรีวิพัฒน์
ดร.เยาวพา กองเกตุ

11

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่17ฉบับที่ 59
มกราคม-มีนาคม2565

อาจารย์วรางคณา ทวีวรรณ
อาจารย์ปัจจรี ศรีโชค

12

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2565

ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์

13

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และสื่อสาร มหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
เมษายน-มิถุนายน 2565

ดร.เยาวพา  กองเกตุ
ดร.พีรพล  สิมมา
อาจารย์ปิยะวรรณ  เสนาเจริญ

14

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่17 ฉบับที่ 60
เมษายน-มิถุนายน 2565

อาจารย์ปิยะวรรณ  เสนาเจริญ

15

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่17 ฉบับที่ 60
เมษายน-มิถุนายน 2565

อาจารย์ทรัพย์อนันต์  พละบุตร
นายสถาพร  บริบูรณ์วัฒน์

ที่

ชื่องานประชุม

วัน/เดือน/ปี

ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

ชื่อนักวิจัย

1

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ผศ.ศรัณยพัชน์ จิตพิไล

2

วารสารการเมืองการปกครอง

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2564

อาจารย์มนตรี คำวัน

3

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ผศ.คชสีห์ เจริญสุข
อาจารย์พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

4

ความร่วมมือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาความต้องการบริโภคสุราของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดหนองคาย

ปีที่ 6 ฉบับ ที่ 12
ธันวาคม 2564

อาจารย์เกษฎา ผาทอง
อาจารย์จำนง ผมไผ
อาจารย์กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ
ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์