ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2564

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2564
(1 กรกฎาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาคมนุษยศาสตร์ (ภายใน)

ชื่อ – สกุล

เรื่องวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

 • ผศ.ศรัณยพัชร์ จิตพิไล

การออกแบบและพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก เรี่อง การคัดแยกขยะสำหรับรณรงค์การจัดการขยะต้นทางของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

50,000

 • อาจารย์มัสยา  ราชวงษ์

งานวิจัย : ผลการใช้กิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความวิตกกังวลในการเขียนของนักศึกษา

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล

งานวิจัย : การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยผู้เรียน เรื่อง การใช้ “กาล” ในการเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ”

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป

40,000

 • ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ

งานสร้างสรรค์ : พัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านหินสอสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

100,000

 • รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านวังอาบช้าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

150,000

 • อาจารย์ธัญชนก หอมสวาสดิ์

งานสร้างสรรค์ : โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น กลุ่มทอผ้าหัตกรรมโฮงหูกสองมือนาง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

100,000

 • อาจารย์พายุ  แฝงทรัพย์

งานสร้างสรรค์ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบผลงานตกแต่งภายในจากกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมโฮงหูกสองมือนาง บ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

100,000

 • ผศ.ดร.คชสีห์  เจริญสุข

งานสร้างสรรค์ : โครงการรื้อฟื้นการประดิษฐ์และการจัดการแข่งขันกลองเส็งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

80,000

 • ผศ.พงศ์พัฒน์  เหล่าคนค้า

งานสร้างสรรค์ : พัฒนาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

50,000

 • รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์

งานสร้างสรรค์ : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบนฐานภูมิปัญญาไทเลย บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

100,000

 • อาจารย์ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์

งานสร้างสรรค์ : ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษจังหวัดเลย

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

50,000

 • ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

งานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงใส้เดือนดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

150,000

 • อาจารย์กุลธิดา  ธนกัญญา

งานสร้างสรรค์ : สนับสนุนนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

กองนโยบายและแผน
มรภ.เลย

120,000

 • ผศ.ดร.สุรธัชนุกูล  นุ่นภูบาล

งานสร้างสรรค์ : อนุรักษ์และสืบสนานอักษรโบราณอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22,291

 • รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี

งานสร้างสรรค์ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20,680

 •  รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี

งานสร้างสรรค์ : การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18,890

 •  อาจารย์พายุ  แฝงทรัพย์

งานสร้างสรรค์ : พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าไทเลย (บ้านก้างปลา) อำเภอเมืองจังหวัดเลย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11,366

 • อาจารย์กุลธิดา  ธนกัญญา

งานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15,000

 •   อาจารย์ฐาปนรักษ์  ศรีทารัง

งานสร้างสรรค์ : พัฒนาสื่อนวัตกรรม Virtual Reality (AR) ประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย

40,000

ภาคสังคมศาสตร์ (ภายใน)

ชื่อ – สกุล

เรื่องวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

 • ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

การประยุกต์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ทุนวิจัยประเภททั่วไป

40,000

 • ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ

งานวิจัย : แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มน้ำปวน จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
ทุนวิจัยประเภททั่วไป

40,000

ภาคสังคมศาสตร์ (ภายนอก)

ชื่อ – สกุล

เรื่องวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
 • อาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู
 • อาจารย์มนตรี  คำวัน
 • ดร.อรมรรัตน์  สังข์สุวรรณ
 • อาจารย์วิสุทธิ์  กิจชัยนุกูล
 • อาจารย์ณัฐชัย  โบธิ
 • อาจารย์เกศนี  จึงวัฒนตระกูล
 • อาจารย์ทรัพย์อนันต์  พละบุตร
 • นายชัยวิชิต  ฉิมพลี

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในจังหวัดเลย 

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

750,000