รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2562

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

สาขาวิชาภาษาไทย

 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนศาสตร์

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์

 

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ระดับปริญญาเอก

 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ระดับปริญญาเอก

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH