รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2563

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ระดับปริญญาเอก

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH