รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ระดับปริญญาเอก