รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR ประจำปีการศึกษา 2562  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวงรอบปีการศึกษา  2563  (1 กรกฎาคม 2563 – 28 มิถุนายน  2564)  เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานของคณะตามพันธกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา


รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR  ประจำปีการศึกษา 2562  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเล่มนี้    จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวงรอบปีการศึกษา  2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม  2563)  เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานของคณะตามพันธกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา


รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR  ประจำปีการศึกษา 2561  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเล่มนี้         จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวงรอบปีการศึกษา  2561 (1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานของคณะตามพันธกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา