เผยแพร่ผลงานวิจัย 2563

รายชื่อนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2563
(1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ค่าน้ำหนัก 0.2
ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 การประชุมระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” 20-21 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พระใหญ่สกายวอร์ค:แลนด์มาร์คและสุนทรีย์ศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
2 การประชุมวิชาการระดับชาติ พลังภาคประชาคมกับการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “พลังกลุ่มพลังชุมชนสู่การปรับตัวที่ยั่งยืนในสถานการณ์ New Normal “ 27-29 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุนชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
3 การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 10 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อจำกัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มและการร่วมทุนกับเอกชนในประเทศไทย ดร.ภูมิ  เพชรกาญจนาพงศ์
4 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 16 18 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ในเขตตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
5 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 4 กันยายน 2563
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ปัทมา  ปัญญาใส
6 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16” 4 กันายน 2563
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ในเขตตำบลเมืองเลย จังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น
7 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 9 กันายน 2563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การมีส่วนร่วมเรียนรู้เพื่อทําเรื่องเล่าชุมชนบ้านท่าดีหมี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสกายวอล์กเลย ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร
ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
8 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 9 กันายน 2563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การพบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่บ้านพองหนีบ อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
9 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 9 กันายน 2563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บทบาทของเมืองนครสวรรค์ในประวัติศาสตร์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร
10 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 9 กันายน 2563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระพุทธรูปอิทธิพลฝีมือช่างพื้นบ้านเมืองน่านในลุ่มแม่นํ้าหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
อาจารย์ชลธิชา  แถวบุญตา
11 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 9 กันายน 2563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระบรมธาตุนครชุมกับศรัทธาของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกําแพงเพชร ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
12 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10 27 พฤศจิกายน 2563
(นำเสนอแบบออนไลน์)
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอตัลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
13 การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 สิงหาคม  2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิวัฒนาการของผ้าทออีสานและการอนุรักษ์ผ้าทอชุมชนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
นายศราวุธ  พิมพ์ศรี
นางสาวชนิดา  จันทะบุตร
นางสาวสกุลรัตน์  ต้นฟู
นางสาวนริชา  นาครักษา
14 การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 สิงหาคม  2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นไทเลยของนักศึกษาสาขาวิชารับประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
นางสาวกัลยาวัลย์  ราชโยธา
นายกชกร  ศิริสูตร
นางสาวนราพร  โสดาโคตร
นางสาวรัตน์ตกุล  สังต่วง
นางสาวเริงฤทธิ์  ปาคำ
15 การประชุมนำเสนอผลงานบัณฑิตระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 31 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับความผูกพันธ์ต่อองค์กร ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
16 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์  สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 17-18 สิงหาคม  2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างโน๊ตไทยและโน้ตสากล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายพงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

 

  • ค่าน้ำหนัก 0.4
ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 Humanities and Social Sciences Researh Promotion Network National and International Conference 15 October 2020 Problems of Law Related to the Employment Agreement and Termination of Employment in Public Higher Education Institutes ดร.เยาวพา  กองเกตุ
2 The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021
Buriram Rajabhat Universty
Email Communication within Commercial Organizations in Myanmar. ดร.วิไล  ผิวมา
3 The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021
Buriram Rajabhat Universty
Motivational Strategies Used by EFL Teachers in Myanmar ดร.วิไล  ผิวมา
4 The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021
Buriram Rajabhat Universty
Self-reported Foreing Language Anxiety and Test Anxiety of University Students : Myanmar Context. ดร.วิไล  ผิวมา
5 The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021
Buriram Rajabhat Universty
English Listening Comprehension Problems as Perceived by Undergraduate Students of Pakokku University in Myanmar. ดร.วิไล  ผิวมา
6 The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021
Buriram Rajabhat Universty
Students’ Low Participation in English Language Classroom. ดร.วิไล  ผิวมา

 

  • ค่าน้ำหนัก 0.6 (TCI 2)

 

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 53
กรกฎาคม-กันยายน 2563
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558:กรณีศึกษาจังหวัดเลย อาจารย์ดวงพร  บุญเลี้ยง
2 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54
ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ความเหมาะสมของการนำระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย:กรณีศึกษาตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผศ.มาณพ  ประวัลลัญฉกร
3 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54
ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ในจังหวัดเลย อาจารย์ธีรวัฒน์  วงศ์วรัญญู
4 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54
ตุลาคม – ธันวาคม 2563
การออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้า บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย น.ส.มนต์ทิรา พิลาสุตา
น.ส.ปรานปรียา พุกทอง
นายกิตติพงษ์ ชินพันธ์
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
ผศ.ศรัณยพัชร์ จิตพิไล
ผศ.ชัยทวี บุปผา
นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร
5 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
เมืองเชียงคาน : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่งแม่น้ำโขง ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
6 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 การพัฒนามีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์
7 วารสารดนตรีบ้นสมเด็จฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 การอิมโพรไวส์ของจอห์น ปาติตุซซี ในบทเพลงไจแอนท์ สเต็ปส์ อาจารย์ศุภวุฒิ  พิมพ์นนท์
8 วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2564
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟน อาจารย์พงศ์พัฒน์  เหล่าคนค้า
9 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
The SEMEO RIHED Activities in Thailand 2018 ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
10 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 55
มกราคม – มีนาคม2564
เรื่องเล่ากลุ่มชาติพันธุไทแดง บ้านห้วยผักเน่า : พื้นที่ ความเป็นมา และสิ่งทอกับการลื่อฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
อาจารย์ธันชนก หอมสวาสดิ์
ผศ.ดร.สุภาวดี  สำราญ
11 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 55
มกราคม – มีนาคม2564
การสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานตอนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย ผศ.ดร.ศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์

 

  • ค่าน้ำหนัก 0.8 (TCI 1)
ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์ รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
นายฐานชน จันทร์เรือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
นางสาวจันทร์โสดา พรทิพย์

 

  • ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ
1 ตำรา  ENGLISH FOR THE OFFICE AND THE SECRETARY ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางชมพูนุท ธีราวิทย์ 6-ส.ค.-62
2 ตำรา การวางแผนละบริหารโครงการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาสังคมวิทยา
อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวพรกมล  ระหาญนอก 2-ต.ค.-62
3 ตำรา คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ นายธีระศักดิ์  เชี่ยวเวทย์ 24-ต.ค.-61