ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2563

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2563
(1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคมนุษยศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี (90%)
นายวิระ  อิสโร (10%)
กระบวนการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           70,000
2.  รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล (100%) การพัฒนาชุดความรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           40,000
3.  ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล (100%) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่องการถ่ายภาพแฟชั่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสหสาขาที่เลือกเรียนวิชาการถ่ายภาพแฟชั่นระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
            5,000
4. ผศ.คชสีห์  เจริญสุข (100%) แนวทางการอนุรักษ์เครื่องดนตรีซอกระบั้งของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           60,000
5. ดร.วิไล  ผิวมา (100%) ผลกระทบของผลสะท้อนกลับแบบเขียนซ้ำใหม่ต่อการปรับปรุงความถูกต้องของการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอนุเฉทของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           40,000
6. ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์ (100%) การศึกษาเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเลยกับบทบาทสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           40,000
7. ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ (100%) การพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุชุมชนประเภทการเล่นหน้ากากในจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศท้องถิ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           40,000
8. รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ (100%) การบูรณาการความรู้ภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อออนไลน์ สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
            5,000
9. รศ.ดร.นัยนา  อรรจนาภรณ์ (100%) รูปแบบการเรียนรู้จากการอ่านและการส่งเสริมการอ่านในชุมชนลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
           80,000
10. รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล (100%) การพัฒนาทักษะการเขียนอธิบายความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
            5,000

ภาคสังคมศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. อาจารย์อารีรัตน์  โฮมประเสริฐ (100%) ลักษณะภาวะผู้นำต่อการสืบสานมรดกเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
วิจัยลงสู่สาขา
        20,000
2. ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ (90%)
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร (10%)
บทบาทของเมืองนครสวรรค์ในประวัติศาสตร์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
วิจัยลงสู่สาขา
        20,000
3. อาจารย์ธีระวัฒน์  วงศ์วรัณญู (100%) กระบวนรับรู้นโยบายสาธารณะของประชาชนจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
        40,000
4. อาจารย์ดวงพร  บุญเลี้ยง (100%) ปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกิจแพลตฟอร์ม
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
        40,000
5. อาจารย์ทรัพย์อนันต์  พละบุตร (100%) การพัฒนาตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยทั่วไป
        40,000
6. ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ (100%) การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
วิจัยลงสู่สาขา
20,000
7. อาจารย์ดวงพร  บุญเลี้ยง (100%) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 โดยใช้ผังกราฟิก สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
          5,000
8. อาจารย์ปิยะพร  ศรีวิชา (100%) การพัฒนาการสอนโดยใช้รูปแบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
          5,000
9. อาจารย์มนตรี  คำวัน (100%) การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้า บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
วิจัยลงสู่สาขา
        20,000