เผยแพร่ผลงานวิจัย 2562

นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าน้ำหนัก 0.2

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562 3 กรกฎาคม  2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยและบ้านบ่อแตน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
2 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน 20 กรกฎาคม  2562
ณ มหาวิทยลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
เล่าเรื่องความเชื่อในวิถีชีวิตถิ่นชาวเผ่าม้งบ้านภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.วิชชุพงศ์  วรศาสตรากุล
3 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พราะราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “
 21-24 สิงหาคม  2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ นางชมพูนุท  ธีราวิทย์
4 การประชุมวิชาการระดับชาติ ดินแดนแฟนตาซี:ความจริงและจิตนาการในสังคมดิจิทัล 25-25 สิงหาคม  2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารตัวเขียนของชนชาติไหนในประเทศเวียดนาม : อัตลักษณ์ทางภาษาในชาวไทดำ ไทชาว ไทยแดง  ผศ.พชรมณ ใจงามดี
5 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครบรอบ 55 ปี มรสน. กับการพัฒนาท้องถิ่น” หัวข้อ ครูแห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 1 พฤศจิกายน  2562
ณ ห้องประชุมวิชาการ 221 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้กาลกิริยาในการเขียนระดับประโยคภาษาอังกฤษ นางศุภกานต์  บำรุงราชหิรัณย์
6 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 20 ธันวาคม  2562
ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
7 การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) 27 – 30 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
นวัตกรรมการทำน้ำยาล้างจานจากสับประรดในชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
นางสาวน้ำฝน ดีบุรี
นายภิรมย์ วงษ์ละคร
น.ส. ศศิกานต์  เหล่าภาค
8 การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) 27 – 30 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน บ้านหาดเบี้ย หมู่ 7 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผศ.ดร.สมพงษ์  ดุลยอนุกิจ
นายวีรพัฒน์  อ่อนแก้ว
น.ส.ยุวเรศ  เทศสุวรรณ์
9 การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) 27 – 30 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การพัฒนากลุ่มสมุนไพรไร่ม่วงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชมอย่างยั่งยืน บ้านไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
น.ส.ศิรินัฐ  สมสาร
น.ส.สุกัญญา  รัตนเสมอ
10 การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) 27 – 30 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การใช้พลังร่วมของนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนของบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
นายวัชระพงษ์  อันทะระ
น.ส.ณัฐพร  ช่างชัย
11 การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) 27 – 30 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นางอริศราวรรณ  นิยมรัตน์จรูญ
นายทิวทิวา  ศรีวัด
นายภายุวัชร์ พิลาคุณ
นายอภิชาต  บุญชู
12 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม” 29 กุมภาพันธ์  2563
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สันติ:ภาพเป้าหมายสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์
13 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การสักการะบูชาหินและแม่น้ำโขง: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์สู่กิจกรรมประเพณีและการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
อาจารย์วิระ อิสโร
อาจารย์อภิชา ปลัดกอง
ผศ.คชสีห์ เจริญสุข 
อาจารย์จันทกานต์ พันเลียว
14 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แนวคิดการเรียบเรียงลายพื้นบ้านอีสานสำหรับวงเครื่องเป่า          นายพงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
15 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปแบบการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์บ้านพ่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร 
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
16 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโยชุมชนบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย คชสีห์ เจริญสุข
ไทยโรจน์ พวงมณี
นัยนา อรรจนาทร
วิระ อิสโร
17 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม  นายพิพัฒน์ จำปาหวาย 
นางสาวบริพัตร ลาดบัวขาว
ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์
18 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว                 ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์  นางสาววรางคณา ทวีวรรณ 
อาจารย์พรหมพงษ์ มหพรพรหม
19 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญกงบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  จีรพัฒน์ ลาดบุรมย์  อังสนา มาดา  และ วรางคณา ทวีวรรณ
20 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมป๊าดต๊งของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด  ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  จิราวรรณ บุญเสนา 
ผลิกา สิมพา 
พยุงพร ศรีจันวงษ์
21 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   ทิพวรรณ เกียรติ์นอก 
ศิริญญา คำแพงศรี 
พยุงพร ศรีจันทวงษ์
22 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติภูมิปัญญาท้องถิ่นมิติทางสังคมและวัฒนธรรม   ลลิตา ศรีหาบุญมา 
วิภัทรษา ลายสนธ์
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
23 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   พายุ แฝงทรัพย์
24 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนิตศรี ศรีเชื้อ 
ไทยโรจน์ พวงมณี
ไกรสิงห์  ภมรศาสตร์
25 การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มัสยา ราชวงษ์
พนิดา ตาสี
ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
อมรศรี ชัยอาคม
26 การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” เล่มที่ 2 12-13 กรกฎาคม  2562
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลปากชม อำเภอเมือง จังหวัดเลย รศ. ไทยโรจน์  พวงมณี
ผศ.คชสีห์  เจริญสุข
นางสุภาวดี  สำราญ
นายวีระ  อิสโร

ค่าน้ำหนัก 0.4

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019) Topic “Transformative Education for the Elderly : The Meaning Meaning of Continuing Education” 16 November 2019
at the College of Asian Scholars
The Satisfaction on the Administration of District,Loei Province ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
2 The 5th Regional Conference on Graduate Research (SCGR2019)
Theme “Sustainable Business Growth,Challenges, Masures and Solutions in Global Scenario”
18 January 2020
at Sripatum  Universtiy
The Peolle Opinions of the Practices Good Governances Principle of the Government Offices of Loei Province and Nongbualamphu Province ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
3 IConEGS 2020 International Conference on Education and Global Studies 15-17 January 2020
international House Osaka, Osaka, Japan
The Relationship Between Writing Anxiety and Writing Performancc of Thai EFL Learners  ดร.วิไล  ผิวมา
4 IConEGS 2020 International Conference on Education and Global Studies 15-17 January 2020
international House Osaka, Osaka, Japan
The Effects of Self-Assessment Strategy Instrgy Instruction on EFL Learners English Language Proficiency ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี
5 The 1ST International Conference on
 Education : Innovation and Development
1-3 February 2020
at Rajabhat University, Udon Thai
Desirable Characteristice of School-Mentor
 Teacher on Teaching Practice Expecter by English Majors Students, Loei Rajabhat University,Thailand
รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล

ค่าน้ำหนัก 0.6

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านภูบ่บิด จังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
2 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 กรกฎาคม – กันยายน  2562  การศึกษาประวัติดนตรีตะวันตก: การกำเนิดของโน้ต ผศ.คชสีห์ เจริญสุข  
นายชานน สืบสม  
นายพงษ์พันธ์ เสาวดี
3 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ตุลาคม – ธันวาคม  2562  แนวทางการส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย น้ำฝน  จตุราเพศ
ชมภูนาฏ  ชมภูพันธ์
ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
4 Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563
พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : เคราะห์ประวัติศาสตร์พุทธศิลปกรรมศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน
ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์
5 วารสารพิกุล คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2563
ปรากฎการณ์จริยธรรมของนักวิจัยสู่การพัฒนาสังคม ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
6 วารสารปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน2563
ยุทธวิธีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
7 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงศ์
อริญชัย  หามณี
พรหมพงษ์ มหพรพรหม
8 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563 แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เนตรชนก พาคำ
รศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร
ผศ.ดร.พรกมล  ระหาญนอก

ค่าน้ำหนัก 0.8

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการ บนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
2 วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับ ที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม  2562
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 พฤษภาคม- สิงหาคม  2562 การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา :กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณีวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี
3 วารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เรื่องเล่าไมย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
4 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 55  กันยายน-ธันวาคม 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านละครและภาพยนต์จากนิทานพื้นบ้าน บ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายฐานชน  จันทร์เรือง
5 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  2562 การสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
6 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาล เขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายวิไลสัก  สีโคตวงสา
7 วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปืที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายสีสมเพรช ค้าหน่อเพชร
8 วารสารพื้นถิ่นโขงชรมูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู:การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้ำเลย ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ
9 วารสารสักทอง:วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายอาวุธ  อมรทวีสิน
10 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายณสรวง ก้อนวิมล
11 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,silpakorn University
ปืที่ 12 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน- ธันวาคม  2562 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจของแม่หญิงลาว ในสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รศ.ดร.ภัทธิรา  ผลงาม
นายนิลประเสริฐ  ชัยพรศรี
รศ.ดร.จุลดิษฐ  ฮุปฮาต
รศ.ดร.นัยนา  อรรจนาภรณ์
12 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 
กรกฏาคม-กันยายน 2562 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน p.231-240   Yuanyuan Wei
สุขุม พรมเมืองคุณ
พงษ์เทพ บุญเรือง 
13 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 
 สมสะนิด วงคำจัน
สุชาติ บางวิเศษ
สุขุม พรมเมืองคุณ   

ค่าน้ำหนัก 1

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 ตำรา  ENGLISH FOR THE OFFICE AND THE SECRETARY ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางชมพูนุท ธีราวิทย์ 6-ส.ค.-62
2 ตำรา การวางแผนละบริหารโครงการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาสังคมวิทยา
อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวพรกมล  ระหาญนอก 2-ต.ค.-62
3 ตำรา คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ นายธีระศักดิ์  เชี่ยวเวทย์ 24-ต.ค.-61
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH