ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2562

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ (100%) การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
               40,000
2. รศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร (100%) การพัฒนารูปแบบการผลิตหน้ากากผีตาโขนประยุกต์สมัยใหม่เชิงพาณิชย์สู่เศษฐกิจมูลค่าสูง สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
               40,000
3. นายชานน  สืบสม (100%) การสร้างแบบฝึดหัดกกีตาร์คลาสสิก จากเทคนิคการบรรเลงของฟรานชิสโก ทาร์เรกา ในบทเพลงคาปริชโชอาหรับอกรนโคตา และเอลคานาวอลเดอเวเนเซีย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
               20,000
4. ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
   รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
   ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
   นางณัชชา  สมจันทร์
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานกลุ่มไหมพรม บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             150,000
5. รศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร
    รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บ้านบุฮม บ้านวัฒนาภิรมย์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             150,000
6. รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
   ผศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนในหมู่บ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             250,000
7. ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์
   น.ส.วรางคณา  ทวีวรรณ
   รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
   รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
   ผศ.วิชชุพงศ์  วรศาสตร์กุล
   ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ
   ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
   ดร.วรากรณ์  ใจน้อย
การพัฒนาผู้สื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             440,000
8. น.ส.ณัฐนันท์  สุ่มมาตย์
   นายชัยศนันทน์  สมปัญญธิวงศ์
   Mr.Kevan R Dodd
   น.ส.มัสยา  ราชวงษ์
   น.ส.สัรพิชญา  ราชพรหมมา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             200,000
9.น.ส.มัสยา  ราชวงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
               20,000
10. รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายเชิงธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เทคโนโลยีการเล่าเรื่อง (Storytelling) สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
                 5,000
11. ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในรายวิชาการวิจัยดิจิตอลอาร์ต ปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
                 5,000
12. นายพงศ์พัฒน์  เหล่าคนค้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างโน๊ตไทยและโน๊ตสากล โยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
                 5,000
13. น.ส.ปัทมา ปัญญาใส การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจผ่านการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
               20,000

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. ดร.เยาวพา  กองเกตุ(100%) การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำข้อสอบแบบอัตนัยวิชากฎหมายล้มละลาย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
              5,000
2. ดร.พรกมล  ระหาญนอก (100%) แนวทางกรส่งเสริมจัดการทุนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
            40,000
3. น.ส.ปิยวรรณ  เสนาเจริญ (100%) ปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับบทบาททนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญา:กรณีศึกษา สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
            40,000
4. น.ส.ดวงพร  บุญเลี้ยง (100%) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
              5,000
5.น.ส.ปิยะพร  ศรีวิชา (100%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
5,000
6. รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม (100%) ตำรับอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
20,000
7. ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
   รศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร
   ดร.พรกมล  ระหาญนอก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮีและบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          250,000
8. ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
    ผศ.ดร.พยุงพร  ศวรีจันทวงษ์
    ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
    นายมนตรี  คำวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิติในชุมชนฐานรากบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  Skywalk แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          300,000
9. นายวีระยุทธ  สุโขยะชัย
    ดร.เยาวพา  กองเกตุ
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ส่งเสริมและบูรณาการมาตรการการระงับข้อพิพาทชุมชนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          340,000
10. น.ส.กรุณา  ทาแก้ว
     นายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
     ดร.เยาวพา  กองเกตุ
     นายวีระยุทธ  สุโขยะชัย
     นางปิยะพร  ศรีวิชา
     น.ส.ดวงพร  บุญลี้ยง
     น.ส.ปิยะวรรณ  เสนาเจริญ
     นายรวัฒน์  มันทรา
     นายวีระยุทธ  รัชตะเวชกุล
     นายสัญญา  เนียมเปรม
     นางวนันพรณ์  ชื่นพิบูลย์
     นางเมชยา  ท่าพิมาย
     นายสมศักดิ์  จันทดี
     น.ส. ฐรัณภรณ์  ธนานิธิกุลโรจน์
     นางสมพิศ  สีตะสุต
     ดร.ณัฏฐ์ชานันท์  วงศ์ชาลี
     น.ส.กฤติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
     น.ส.นิ่ม อินทะสอน
     น.ส.อรอนงค์  บุเกตุ
     
เสริมสร้างความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยมาตรการทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่ยุติธรรมต่อเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่น แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          300,000
11. ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
     ผศ.ดร.สมพงษ์  ดุลยอนุกิจ
     ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
    นางอริศราวรรณ  นิยมรัตน์จรูญ
    ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการท่องเที่ยวของบ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูรือ จังหวัดเลย
แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          240,000
12. ดร.พรกมล  ระหาญนอก (100%) การมีวส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ : บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แผ่นดิน
งบภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          220,000
13. นายมนตรี คำวัน (100%) ตามรอยชนเผ่าไทแดงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกลืม:กรณีศึกษาชนเผ่าไทแดง บ้านห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
            20,000
14. ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น (100%) การจัดการความรู้นวัตกรรมการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยตารางสรุปปัญหาไขว้เพื่อนำไปสู่การจักทำโครงการพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
ประเภทวิจัยในชั้นเรียน
              5,000
15. ผศ.กัลยา  ยศคำลือ (100%) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
20,000
16. ดร.ธีระวัฒน์  แสนคำ (100%) เมืองเชียงคาน : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่งแม่น้ำโขง สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
20,000
17. ผศ.เมธาคุณ  พฤกษา ความรู้และความตระหนักของประชาชนจังหวัดเลยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
งบลงสู่สาขา
20,000
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH