ประวัติคณะ

ในปี พ.ศ. 2518  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2527 ยกฐานะวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏเลยได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ ตามความในมาตรา 10, 11 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549) ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่ากองตามมาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้าและมาตรา 11 วรรคสอง คณะฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนการบริหารแบบโปรแกรมวิชา เป็นสาขาวิชามีประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผู้บริหารสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมี คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 20 คน รับผิดชอบงานบริหารของคณะฯ บริหารจัดการและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันได้มีพระราชบัญญัติประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินประเมินจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและคุณภาพของบัณฑิตที่คณะฯ รับผิดชอบในการผลิตออกไปสู่สังคมภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยครูเลย และสถาปนาเป็นคณะวิชา เมื่อปีการศึกษา 2520 มี นายสถิต  กองคำ  เป็นหัวหน้าคณะวิชา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ในสายการศึกษาและสายศิลปศาสตร์ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามแผนงาน

รายชื่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

นายทองหล่อ  วงษ์ธรรมา

นายทองสุข  จารุเมธีชน 

นายชาคริต  อนันทราวัน

นายสุทิน สุขคง

นายศิริ  ฮามสุโพธิ์

นายนิยม  สารรัตน์

นายวิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก

นายชาคริต   อนันทราวัน

นายธวัชชัย  สีสุกอง     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำเพย  ไชยสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลดิษฐ  อุปฮาต

รองศาสตราจารย์ ดร. จุลดิษฐ  อุปฮาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์  คชโคตร

 

(2520 – 2521)

(2521 – 2522)

(2522 – 2525)

(2525 – 2525)

(2525 – 2529)

(2529 – 2533)

(2533 – 2537)

(2537 – 2542)

(2542 – 2546)

(2546 – 2548)

(2548 – 2552)

(2553 – 2556)

(2556 – 2559)

(2559 – ปัจจุบัน)