เผยแพร่ผลงานวิจัย 2561

รายชื่อนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อนักวิจัย
1 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ”
5 th Rajabhat University National and international Research & Acdemic Conferences (RunIRAC V)
2-5 ธันวาคม  2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วัฒนธรรมคำสบถสาบานในจารึกคำปู่สบถ จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ลลิตโองการแช่งน้ำ นางสาวพชรมณ  ใจงามดี
2 14th International Conference on Humanities and Social Sciences
2018 (IC-HUSO 2018)
22-23 พฤศจิกายน  2561 English Speaking Development Based on Constructivism Theory for students Grade 3 of  Ban Non Phu Thong School, Ta-changkhlong Village, Phakhaw District,Loei Province รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล
3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561
รูปแบบในการพัฒนคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยการใช้บูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านจังหวัดเลย ผศ.ดร.สุรธัชนุกูล  นุ่นภูบาล
4 การประชุมสังคมศาสตร์วิชา
การระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
25 มกราคม  2561
ห้องประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงราย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่กระติบข้าวของผู้สูงอายุบ้านน้ำแคมจังหวัดเลยThe Development of Bamboo Products Kratip Kao of the Elderly of Ban Namkam, Loei Province ผศ.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
5  วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตุลาคม-ธันวาคม 2561 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Job motivation of university support staff inLoei Rajabhat university รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
นางพลอยภัสสรณ์  สุจันทร์ศรี
6 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คัมภีร์ใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเหล้าใต้ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การปริวรรตและคุณค่าในฐานะมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุรธัชนุกูล  นุ่นภูบาล
ดร.วิไล  ผิวมา
7 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 23 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้เว็ปไซต์และแบบฝึกหัดแบบมีปฎิสัมพันธ์โดยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.พนิดา  ตาสี
8 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 24 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผีปุ้งเต้า : พัฒนาการท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
9 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 25 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
10 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 26 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักเขตพื้นที่ การศึกษาเลย เขต 1 รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
11 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 27 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักเขตพื้นที่ การศึกษาเลย เขต 1 รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
12 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 28 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาดรื่อง สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
13 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 29 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์
14 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 30 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผศ.ดร.พยุงพร  ศรีจันทวงษ์
15 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภษาอังกฤษโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผศ.ดร.ศรีจิตรา รวรัตนาภรณ์
ดร.พนิดา ตาสี
16 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ นางสาวมัสยา ราชวงษ์
17 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางสาวอารีย์ ลำมะยศ
18 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
รศ.ดร.ไทยโรจน์ พวงมณี
19 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะแบบแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์
20 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักาะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Interactive notebook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
21 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตนของชุมชนการท่องเที่ยวทางเรือ บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวปัทมา ปัญญาใส
นางสาวมัสยา ราชวงษ์
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
22 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาทักาะการเขียนย่อความโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
23 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการระดันานาชาติ ครั้งที่ 1 การบริการและการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0
 7 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผลของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบTOEIC นางสาวปิยะพร  อภิสุทรางกูร
24 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5หัวข้อ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วยน้ำหว้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอปากชม จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นางยุพดี ชินพีระเสถียร
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สินสิริ
นายสิทธิวัฒน์ มีวันคำ
25 The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences
(IC-HUSO 2018)
22-23 พ.ย. 2562 The Process of Design Infographic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ
รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี
26 Conference the sixth
International Conferanec on Lao Studies at Cornell University
13-15 มิ.ย. 2562 Local food diversity on median Mekong River
community of Thailand and Laos PDF
ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล
27 การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น
โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3
ถอดรื้อพรมแดนความรู้
“ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” เล่ม 3
25 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ต้นปาง : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำบ้านนาป่านาด อ.เชียงคาน จ.เลย รศ.ไทยโจน์ พวงมณี
28 การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น
โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3
ถอดรื้อพรมแดนความรู้
“ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” เล่ม 3
25 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย นางสาวณศิริ ศิริพิมา
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
รส.ไทยโรจน์ พวงมณี
29 การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น
โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3
ถอดรื้อพรมแดนความรู้
“ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” เล่ม 3
25 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพัน์ไทดำ บ้านาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาน ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
30 การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น
โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3
ถอดรื้อพรมแดนความรู้
“ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” เล่ม 3
25 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการจำหน่วยในพื้นที่การท่องเที่ยว : กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียวลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
31 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 52
มหาวิทยาลัยบูรพา
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพในชุมชนจังหวัดเลย Processes for Transferring Folk Medicine Healers’ Wisdom about the Use of Herbs for Treatment in Communities of Loei Province รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
32 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ฉบับพิเศษ ปีที่ 8  (ตุลาคม 2561)
ตุลาคม 2561 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรส่วนท้องถิ่น Legal Measures Concerning Electronic Waste Management in Local Administrative Organizations นายวีระยุทธ  สุโขยะชัย
33 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ฉบับพิเศษ ปีที่ 8  (ตุลาคม 2561)
ตุลาคม 2561 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Legal Measures for Control Health Establishments น.ส.เยาวพา  กองเกตุ
34 การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ครั้งที่ 3 25-26 ตุลาคม  2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชุมชนโบราณบ้านลำภูประวัติศาสตร์เมืองหนองบัวลำภู Ban Lam Phu Ancient Community and History of Mueang Nong Bua Lam Phu นายธีระวัฒน์  แสนคำ
35 การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ครั้งที่ 3 ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี้ มูล (เล่มที่ 1) 25-26 ตุลาคม  2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความสาคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง Importance of Chong Khao – San in Lan Xang History นายธีระวัฒน์  แสนคำ
36 งานประชุมวิชาการระดับชาติ
รำไพพรรณี ครั้งที่ 12
19 ธันวาคม  2562
หอประชุมรำไรพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐของบ้านนาบอน หมู่ที่ 5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
37 การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ครั้งที่ 3  ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี้ มูล(เล่มที่ 2) 25-26 ตุลาคม  2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เยาวชนลุ่มน้าโขงจังหวัดเลยกับการใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น Mekong Youth of Loei Province with Local Cultural Attention ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
38 การประชุมสังคมศาสตร์วิชา
การระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
25 มกราคม  2560
ห้องประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงราย
การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาต่อเยาวชนจังหวัดเลย King’s Philosophy Transition to Youth of Loei Province ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
39  วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ความแตกต่างระหว่างการเพิกถอนการฉ้อฉลกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นโมฆะ The difference between the revocation of fraudulence and the transferof the property which is void น.ส.ยุพดี  ผ่องศรี
40  วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ข้อกังวลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. … Concerns over the taxation of land and buildingsof the land and buildings tax draft bill B.E …of Thailand น.ส.ดวงพร  บุญเลี้ยง
อรรถกร ทองโคตร
41 วารสารวิจัยวิจัยราชภัฏพระนคร 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวังหนองบัวลำภู รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
42 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูลำดวน บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม
จ.เลย
ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น
43 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
24 มีนาคม  2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไฟฟ้าในเขตต้านน้ำภูจังหวัดเลย ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น
44 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง ดร.พรกมล ระหาญนอก
45 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการวิจัยรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำหมันจังหวัดเลย ดร.พรกมล ระหาญนอก
46 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางอริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
47 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5หัวข้อ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Guidelines for Improving Healthy Community Applying the Sufficiency Economy Principles in Srisongrak Tambon Administration Organization in Loei ผศ.ดร.เสาวภา  สุขประเสริฐ
48 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5หัวข้อ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: กรณีผักออร์แกนิค  ดร. พรกมล ระหาญนอก
49 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5หัวข้อ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แนวทางการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน บ้านอาฮี ตำบลอำฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ดร.พรกมล ระหาญนอก
รศ. ไทยโรจน์ พวงมณี
นายคชสีห์  เจริญสุข
50 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5หัวข้อ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาการสร้างผลงานซิลปะผ่านเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ของเยาวชนจังหวัดเลย รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
51 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
2-5 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
The Students Public Administration Program Satisfaction of Educational Services Loei Rajabhat University ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ
นายธีรัวฒน์  วงษ์วรัญญู
นายมนตรี  คำวัน
52 วรสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
ปีที่ 6 ฉบับ ที่ 3
ก.ค.-ก.ย. 2561 การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา บ้านโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย* Promotion of Occupations Give the Community: A Case Study Pho Sai Village, Muang Sub-District, Muang District, Loei Province ผศ.ผการัตน์  พินิจวัฒน์
53 วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 13 ฉบับที่ 45
ก.ค.-ก.ย. 2561 สถานการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในประเทศไทย ผศ.เมธาคุณ  พฤกษา
54 วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 47
ม.ค – มี.ค. 2562 ประชาธิปไตยในมิติบทบาทภาคประชาสังคมที่มีต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 น.ส.กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ
นายสุรพงษ์ พันชะโก
ผศ. ผการัตน์ พินิจวัฒน์
55 วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 47
ม.ค – มี.ค. 2562 กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษีสุนัข ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร
56 วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 47
ม.ค – มี.ค. 2562 แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทึนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
57 วารสารประชากรศาสตร์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2561 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
58 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562
มกราคม-มีนาคม 2562 การวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาหมู่บ้านนาบอนหมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
59 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
ปีที่6 ฉบับที่ 1
มกราคม -มีนาคม 2562 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสว่างธรรมวิเศษ ตำบลบ้านน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
60 วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยพืช สมุนไพร: กรณีศึกษา บ้านนาดอกคํา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย Development of Community Health Promotion Model Using Local Wisdom on Herbs: A Case Study at Ban Na Dok Kham, Na Duang  Dist rict, Loei Province รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
61 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 INC2019:MCU Nan
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก
15 พฤษภาคม 2562 รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบ้านโพรไทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์
62 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 INC2019:MCU Nan
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก
15 พฤษภาคม 2562 พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตย ผส.ดร.สาคร พรหมโคตร
63 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562
มกราคม-มีนาคม 2562 การวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
64 The 08th Anniversary of Suan
Sunandha Rajabhat University “International Conference on Innovation,Smart Culture and Well-Being” (ICISW 2018)
8 พฤษจิกายน 2562 ส่วนร่วมการพัฒนาส่วนสมุนไพรโดยใช้ยูเลิร์นนิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่ออนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
65 Thailand Research Expo 2019 7-10 เมษายน 2562 การใช้ศาสตร์พระราชาของประชาชนบ้านซำบ่าง ตพบลห้วยส้ม อำเภอห้วยสม จังหวัดเลย ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
66 การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 (SMARTSXI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์
21-22 มิ.ย. 2562 การคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
67 ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0″มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 27-28 มิ.ย. 2562 การพัฒนาท้องเที่ยวเชิงพุทธของชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร
นายชิต จุลราช
68 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
INC2019:MCU Nan
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก
15 พฤษภาคม 2562 เมืองไตรตรึงษ์:การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณในพุทธศตรรรษที่ 16-22 นายธีระวัฒน์ แสนคำ
69 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
INC2019:MCU Nan
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก
15 พฤษภาคม 2562 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการปฏบิติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษาความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

 

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH