ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2561

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. นางสาวชมพูนุช  ธีราวิทย์ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้
เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบ
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
        30,000
2. น.ส.ปาริชาติ  แสงระชัฎ การศึกษาสภาพการใช้หลักฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
        20,000
3. ผศ.ดร.ศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์ การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานตอนรับส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตอำเภอเมืองเลย
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
        40,000
4. น.ส.อรนิต  ประนมไพร แนวทางการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
        40,000
5. รศ.ดร.กฤษณา  ยอดมงคล ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อครูพี่เลี้ยง สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
        40,000
6. ดร.พนิดา  ตาสี (70%)
น.ส.ปัทมา  ปัญญาใส (30%)
ผลการใช้ภาพบนต์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
        38,820
7. นายวิชชุพงษ์  วรศาสตร์กุล การพัฒนาทักาะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
        40,000
8. นางพงศ์พัฒน์  เหล่าคนค้า ชุดฝึกทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนแบบพื้นบ้านอีสาน สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
        40,000
9. นายเปรมชัย  มูลหล้า (60%)
นายกานต์  จันทระ (10%)
ผศ.ดร.ภานุมาศ  พรหมเทศ (10%)
ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ (10%)
ผศ.สว่าง  กุลวงษ์ (5%)
ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล (5%)
แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตสีเขียววิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี แผ่นดิน  117,400
(5,870)
ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ (50%)
ผศ.ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล  (30%)
นายเปรมชัย มูลหล้า  (10%)
ผศ.ดร.ภานุมาศ  พรหมเทศ (5%)
ผศ.สว่าง กุลวงษ์  (5%)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี่ยงไก่ไข่อารมณ์ดี แผ่นดิน  140,725
(42,218)
10. น.ส.อัมราภรณ์ หนูยอด (70%)
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  บุญเรือง (10%)
นายดุลชาติ  ศิริวัลลภ (10%)
นายณรงค์  บุญสิริสัมพันธ์ (10%)
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายโดยใช้โฟนิกส์
แอพพลิเคชั้น
แผ่นดิน  265,992
(56,592)
11. รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี (40%)
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร (20%)
นายคชสีห์  เจริญสุข (20%)
นายวิระ อิสโร (20%)
การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเรียนรู้ความรักความสามัคคีชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผ่านกิจกรรมศิลปกรรมเชิงสุนทรียภาพ แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 (200,000)
160,000
12.ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี (30%)
น.ส.อัมราภรณ์  หนูยอด (15%)
น.ส.พักตร์พิมล  กำเนิด (15%)
น.ส.ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ (10%)
นายอภิชา ปลัดกอง (10%)
ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ (5%)
ดร.อนุภูมิ คำยัง (5%)
ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน (5%)
ผศ.วรพรรณ  ทิพรส (5%)
ผลการสอนกลวิธีการประเมินตนเองต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
      100,000
13.น.ส.พักตร์พิมล กำเนิด (25%)
น.ส.อัมราภรณ์  หนูยอด (30%)
ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี (10%)
ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน (5%)
ดร.อนุภูมิ คำยัง (5%)
ผศ.ดร.จุฑามาส  ศรีจำนง (5%)
ผศ.ดร.จตุพงษ์ กะวิงวังสกุล (5%)
น.ส.ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ (10%)
ผศ.วรพรรณ  ทิพรส (5%)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม “EIC” ออนไลน์ ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 (300,000)
45,000
14. นายวิระ อิสโร (80%)
รศ.ไทยโรจน์  พวงมณี (10%)
รศ.ดร.นัยนา อนนจนาทร (5%)
นายคชสีห์  เจริญสุข (5%)
กลยุทธ์การสร้างสรรค์อาหารจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 (152000)
30,400
15. นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ (100%) การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
(วิจันในชั้นเรียน)
บริหารจัดการโดยคณะ
         5,000
16. ผศ.ดร.พงษ์เทพ  บุญเรือง(70%)
นางศุภกานต์  บำรุงราชหิรัณย์(10%)
น.ส.ธิราภรณ์  สุทธศรี(10%)
น.ส.สุรพิชญา  ราชพรหมมา(10%)
การศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
        50,000
17. น.ส. ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์(30%)
น.ส.อัมราภรณ์  หนูยอด (25%)
น.ส.พักตร์พิมล  กำเนิด (10%)
ผศ.วรพรรณ  ทิพรส (10%)
ผศ.ดร.พัชรินทร์  ดวงศรี (10%)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพในสการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องหารของผู้เรียน แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 (100,000)
20,000
18. ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ การพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนกลุ่มบ้านบุ่งสไล่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
(บริหารจัดการโดยคณะฯ)
        40,000
19. นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ ผีตาโขนม่วนซื่น:การสร้างสรรค์ผลงงานจิตกรรมนามธรรมจากแรงงานบัลดาลใจสีสันงานประเพณีผีตาโขน สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
        60,000

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชาสังคมศาสตร์

ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
1. นางสาวดวงพร  บุญเลี้ยง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุน
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาจังหวัดเลย
สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
60,000
2. ผศ.ดร.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์ ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาจริยธรรมประชาชน:กรณีศึกษาพระภัทธธรรมสุธี (สุพัฒน์  สุวทฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
25,000
3. นางสาวเยาวพา  กองเกตุ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
40,000
4. ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย และบ้านบ่อแตนแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
15,000
5. ผศ.ดร.ธนภัทร  ใจเย็น รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
50,000
6. ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น การจัดการเรียนรู้หลักการพัฒนุมชนแบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมจิตอาสารเพื่อเสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีแห่งประชาธิปไตย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
(วิจันในชั้นเรียน)
บริหารจัดการโดยคณะ
5,000
7.  น.ส.ปิยาะพร  ศรีวิชา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
(วิจันในชั้นเรียน)
บริหารจัดการโดยคณะ
5,000
8. ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวขึ้นภูโดยรถอีแต๊ก ระหว่างชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะกับชมรมส่งเสริมการท่องภูบ่บิด จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ
มรภ.เลย
บริหารจัดการโดยคณะ
40,000
9. รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
บริหารจัดการโดยคณะ
20,000
10. ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ การใช้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
บริหารจัดการโดยคณะ
20,000
11. รศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
150,000
12. ผศ.ดร.วิชญ์  มะลิต้น นวัตกรรมการพัฒนาผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตจังหวัดเลย เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
100,000
13. ผศ.ดร.กัลยา  ยศคำลือ การพัฒนาเยาวชนให้รู้รักสามัคคีและเป็นพลเมืองดีของจังหวัดเลย แผ่นดิน
โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
100,000
14. นายมนตรี  คำวัน โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
บริหารจัดการโดยคณะ
20,000