หลักสูตร/การศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Humanities and social Sciences Faculty Loei Rajabhat University

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) ช่องทางอาชีพ : มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การโรงแรม ล่าม นักวิชาการในสถานศึกษา ผู้สอนภาษาอังกฤษและอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)Bachelor of Arts ( Business English)ช่องทางอาชีพ : มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การโรงแรม หรืออื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. (ภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)Bachelor OF Arts in Chinese and English for Communication ช่องทางอาชีพ : เจ้าหน้าที่ด้านการติดต่อสื่อสาร การแปลหรือล่าม ธุรกิจ การค้า การบริการ การท่องเที่ยว บริษัทหรือหน่วยงานที่ใช้ภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.(ภาษาไทย)Bachelor of Arts (Thai) ช่องทางอาชีพ : พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิกร นักพิสูจน์อักษร นักเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ นักเขียนอิสระ นักวิจารณ์วรรณกรรม นักข่าว ผู้ประกาศ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ พิธีกร นักเขียนบทสารคดี นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ครูภาษาไทย (ครูสายสนับสนุนการบริหารการศึกษาหรือครูธุรการ)
สาขาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) Bachelor OF Arts (Community Development) ช่องทางอาชีพ : รับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด กระทรวง ทบวง กรม เช่น นักพัฒนาชุมชน 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนนโยบายและแผน 3 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิกและนักการเมืองท้องถิ่นในระดับต่างๆ
สาขาวิชาดิจิตอล อาร์ต ศป.บ. (ดิจิตอล อาร์ต)Bachelor OF Arts Program in Digital Artsช่องทางอาชีพ : Digital Designer,Master Pages Designer
สาขาวิชาศิลปกรรม ศศ.บ. (ทัศนศิลป์)นักออกแบบงานศิลปะด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟฟิคช่องทางอาชีพ : ช่างศิลป์ (ปั้น,วาด,เขียน) นักออกแบบภาพ ครูสอนศิลปะ
 สาขาวิชาดนตรี ศศ.บ. (ดนตรีสากล) Bachelor OF Arts (Music)                                         ช่องทางอาชีพ : นักดนตรี อาจารย์ นักประพันธ์ทางดนตรี ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) Bachelor OF Arts Laws ช่องทางอาชีพ : หน่วยงานราชการ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ นิติกรประจำหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พนักงานสอบสวน (ตำรวจ) นายทหารพระธรรมนูญ เจ้าพนักงานบังคับคดี ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัด อบต. ครู อาจารย์ หน่วยงานเอกชน เช่น ทนายความ นิติกรประจำหน่วยงานเอกชน
สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)Bachelor OF Public administration ช่องทางอาชีพ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัด อบต. ตำรวจ นักการเมือง ครู อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) Master of Art Program in Engliosh Studies
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) Master of Art Program Social Development
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)Docter of Philosophy (Reegional Development Strategies)
สาขาวิชาพัฒนาสังคมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (พัฒนาสังคม) Docter of Philosophy Program in Social Development