เผยแพร่ผลงานวิจัย 2560

นำเสนอภาคเวที ระดับชาติ จำนวน 13 เรื่อง

ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อ-สกุล
1 งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย EnterpreneurialUniversity : โอกาส ความหวังอนาคต ครั้งที่ 7 25-26 มกราคม 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
นายศรัณยพัชร์ จิตพิไล
2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญา สร้างมูลค่าสู่สังคม” 3/12/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิลปะและวัฒนธรรมผีขนน้ำกับกระบวนการปรับตัวสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นายพายุ แฝงทรัพย์
3 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญา สร้างมูลค่าสู่สังคม” 3-ธ.ค.-60 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร
4 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญา สร้างมูลค่าสู่สังคม” 3-ธ.ค.-60 ดนตรีสำหรับการละเล่นในพิธีกรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายคชสีห์ เจริญสุข นายพงษ์พันธ์ เสาวดี นายพงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า นายจักรี อบมา นายชานน สืบสม
5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ชื่อการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากรอพ.สธ. ครั้งที่ 8 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์วิจัยภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 29 พย. 60 – 1 ธค. 60 วัยใสใส่ใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
6 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” 14-ธ.ค.-60 เยาวชนและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเลย สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ
7 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” 14-ธ.ค.-60 ลวดลายกราฟิกผ้าม้งบ้านตูบค้อเพื่อการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
8 วารสารวิชาการ “รมยสาร”ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2560 องค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับจักรวาลทัศน์ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
9 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ“ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรม” 25 กุมภาพันธ์ 2561 พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขง นายธีรวัฒน์ แสนคำ
10 ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย Entrepreneurial University : โอกาสความหวังอนาคต ครั้งที่ 7 25-26 มกราคม 2561 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นายพายุ แฝงทรัพย์
นายคชสีห์ เจริญสุข
11 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย วิชาการ ประจำปี 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
12 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 28-29 มีนาคม 2561 จิตอาสากับบทบาทการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาภูเตาโปง ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่มตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร
13 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิลปะและวัฒนธรรมผีขนน้ำกับกระบวนการปรับตัวสู่การเป็นสินค้า รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
14 งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 การศึกษาวิเคราะห์ผ้าซิ่นนางหาญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
15 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนา 23 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” เรื่องเล่าไทย-ลาว : มิติความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชุมชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยและเมืองแก่นท้าว ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
16 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบค้นเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย น.ส.ณศิริ ศิริพริมา ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
17 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย น.ส.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
18 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 24 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
19 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 25 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังเลาเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
20 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” วัดโพนทองและภูผักหวาน : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและธรรมชาติของชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
21 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การศึกษาสภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีสู่แนวทางการส่งเสริม น.ส.อรนิต ประนมไพร
22 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 27 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” ระดับภาวะผู้นำของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น.ส.อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
23 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 28 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” จารึกในประเทศไทย : ก้าวใหม่ที่คง ขนบเดิม น.ส.พชรมณ ใจงามดี
24 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 29 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีบ้านขอนแก่นสามัคคี ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย พรรณนิดา หมวดเหม็น ฐิดารัตน์ ชานฤทธิ์ โยธิตา สมอาษา พรกมล ระหาญนอก
25 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 29 กุมภาพันธ์ 2561 “ห้องประชุม ศิริกัญจนาภรณ์สัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา” การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีบ้านห้วยหินชาหมู่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พรนภา ลูกอินทร์ ศิริรัตน์ แกนประโคน อภิญญา วังคีรี พรกมล ระหาญนอก
26 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560 (Thailand Research Symposium 2017) แห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดิ์และบางกอกคอนเวนซ์ กรุงเทพมหานคร 23-27 สิงหาคม 2560 การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง : ภูมินิเวศแปลงข้าวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย รศ.ดร. รัตนา แสงสว่าง
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล
27 งานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
28 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2561ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 24 กุมภาพันธ์ 2561 พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขง นายธีระวัฒน์ แสนคำ
29 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ครั้งที่ 5 6-ต.ค.-60 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ นางจิตนิภา ภูคำตา ดร.ประกอบ ผลงาม
30 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ครั้งที่ 5 6 ตุลาคม 2560 การพัฒนาความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ Verb to do ที่สอดคล้องกับปัจจุบันกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซไลวิทยาคมด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD น.ส.วิราภรณ์ แพงจอมพล ดร.ประกอบ ผลงาม
31 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 กรกฎาคม 2561 นิเวศวิทยากับการศึกษาเชิงวัฒนธรรมในวรรณกรรมลูกอีสาน ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
เสนอภาคเวที ระดับนานาชาติ จำนวน 4 เรื่อง
ที่ ชื่องานประชุม วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยที่นำเสนอ ชื่อ-สกุล
1 การประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดิ์และบางกอกคอนเวนซ์ กรุงเทพมหานคร 17-21 สิงหาคม 2560 ความหลากหลาย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเลย : การสืบทอดภูมิปัญญาการใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเลยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รศ.ดร. รัตนา แสงสว่าง
2 การประชุมนานาชาติ เรื่อง 12th Annaul Conference on SociologyInternational 7-10 พฤษภาคม 2561 เอเธนส์ประเทศกรีซ การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
3 วารสารระดับนานาชาติThe 7th international Conference on Sciences And Social Sciences 2017 11-12 มกราคม 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และชื่อสามัญและการอนุรักษ์พืชพื้นบ้านไทย บ้านโนนภูทอง ตำบลท่าช้างคล้องอำเภอผาขาว จังหวัดเลย รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 2 เรื่องอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2
ที่ ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ชื่อ-สกุล
1 การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม- ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
2 องค์ความรู้เชิงนิเวศน์แบบดั้งเดิมเกี่ยวกับจักรวาลทัศน์ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน วารสารรมยสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560 ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
3 การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journalhttp:human.bsru. ac.th) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 น.ส.กุลขณิษฐ อดิรุจโชติสิริ
4 ปัญหาทางกฎหมายกับการลดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 น.ส.ดวงพร บุญเลี้ยง
น.ส.กรุณา ทาแก้ว
น.ส.ปิยวรรณ เสนาเจริญ
5 ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันปิฎก วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
6 รูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม-กันยายน 2560 นางนัคมน เงินมั่น
ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต
7 ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 13 ฉบับที่ 45 มกราคม-มีนาคม 2561 รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
ผศ.อำนวย อรรจนาทร
8 Activites enhancing of Life model development for the aging in Loei Province (หน้า 342-354) วารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
9 รูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแพนริมแม่น้ำเหือง วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 ดร.วิชญ์ มะลิต้น
10 การวิเคราะห์ความต้องการปัญหา ความสามารถและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 9 ฉบับที่ 28 เมษายน-มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
11 รูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม-กันยายน 2560 นางนัคมน เงินมั่น
ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
12 http://www.casjournal.cas.ac.th/detiajournal.php?id=533&position3=&position=7&idupdate=13 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2560) ดร.ประกอบ ผลงาม
13 กลยุทธ์การพัฒนาสังคมสีเขียวของวัดในจังหวัดขอนแก่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 นายสมควร นามสีฐาน รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
14 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 นายกิติรัชน์ บุญเกาะ รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
15 รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์ทา ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
16 รูปแบบการพัฒนาระบบสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนียน วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม 2561 นางสุรีพร ชาบุตรบุณฑริก ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
17 รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาสังคม ตามปรัชญาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนิพา รัตณคณาทรัพย์ ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 3 เรื่องอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1
ที่ ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ชื่อ-สกุล
1 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคในชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
3 Common problems With English Consonants for Native Thai-Loei and Lao Speakers PHILIPPINE E-JOURNALS ดร.ประกอบ ผลงาม
4 การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม น.ส.สุมณฑา ศรีสวัสดิ์ นายสุทัต หนูมาก
5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยบูรณาการความร่วมมือของธุรกิจประกันชีวิตในจังหวัดเลย วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 นายชัยรัต สุทนต์ รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม
6 การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 นายประชา แสนกลาง
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH