ผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2560

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เรื่องวิจัย แหล่งทุน หมายเหตุ
1
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดนครพนม
สสส.
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี*
2 ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
นายพัฒนา เจริญยิ่ง
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สสส.
3 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
นายพัฒนา เจริญยิ่ง
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลปอแดง ตำบลปอแดง จังหวัดขอนแก่น สสส.
4 น.ส.ณศิริ ศิริพริมา
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สสส.
5 น.ส.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สสส.
6 น.ส.อรนิต ประนมไพร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สสส.
7 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สสส.
8 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นางณัชชา สมจันทร์
ดร.อัญชลี โกกะนุช
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ คน พื้นที่ วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนภายใต้พื้นที่การปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน สสส. (โครงการสังเคราะห์งานวิจัย)
9 ดร.อัญชลี โกกะนุช
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
รศ.ไทยโรจน์* พวงมณี
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่อย่างยั่งยืน โครงการสังเคราะห์งานวิจัย
10 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ การออกแบบศิลปวัฒนธรรมอินโฟกราฟิกอัตลักษณ์ไทเลย สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
11 นายพงษ์พันธ์ เสาวดี การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านอีสานสำหรับวงโยธวาทิต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
12 นายกรรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการมีปฎิสัมพันธ์ ในกลุ่มโดยใช้เทคนิค KWL-Plus ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
13 นางยุพดี ชินพีระเสถียร วัฒนธรรมการประดิษฐ์หน้ากากและเครื่องแต่งกายผีขนน้ำบ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
14 น.ส.เอื้องไพร วัลลภาชัย การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บริบทสถานที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
15 ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอบภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
16 น.ส.ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์โดยใช้ชุดการฝึกแบบเน้นภาวะงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
17 นางศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
18 น.ส.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
19 ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
20 ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
21 น.ส.อัมราภรณ์ หนูยอด
นายวุฒิภัทร หนูยอด
ผศ.ดร.พงษ์เทพ*บุญเรือง
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVidOnline School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน
22 รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง งบแผ่นดิน
23 ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
น.ส.วรางคณา ทวีวรรณ
น.ส.สุธาสินี ราชเจริญ
น.ส.ปัจจรี ศรีโชค
แผนงาน การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
24 น.ส.วรางคณา ทวีวรรณ
น.ส.ปัจจรี ศรีโชค
เรื่องที่ 1 การสังเคราะห์วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านของจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
25 ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
น.ส.สุธาสินี ราชเจริญ
เรื่องที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
26 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี การมีส่วนร่วมในการบันทึกเรื่องเล่าและตำนานของชุมชนท้องถิ่นอำเภอปากชม จังหวัดเลย สำหรับการกำหนดเส้นทางและการสื่อสารการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว)
27 ดร.วิไล ผิวมา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความกังวลและผลสัมฤทธิ์ของการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนในวิชาการเขียน มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
28 รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาตามความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
29 ดร.พนิดา ตาสี การศึกษาผลของเทคนิคการใช้สื่อภาพยนตร์จากยูทูปที่มีต่อการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
30 อ.พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า การพัฒนาทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนแบบพื้นบ้านอีสาน สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
31 น.ส.ปาริชาติ แสงระชัฏ การศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
32 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33 น.ส.อรนิต ประนมไพร การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
34 ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
1 นายพัฒนะ เจริญยิ่ง
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี*
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดนครพนม สสส.
2 ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
นายพัฒนา เจริญยิ่ง
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี*
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สสส.
3 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
นายพัฒนา เจริญยิ่ง
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลปอแดง ตำบลปอแดง จังหวัดขอนแก่น สสส.
4 น.ส.ณศิริ ศิริพริมา
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สสส.
5 น.ส.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สสส.
6 น.ส.อรนิต ประนมไพร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สสส.
7 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สสส.
8 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
นางณัชชา สมจันทร์
ดร.อัญชลี โกกะนุช
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ คน พื้นที่ วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนภายใต้พื้นที่การปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน สสส. (โครงการสังเคราะห์งานวิจัย)
9 ดร.อัญชลี โกกะนุช
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
รศ.ไทยโรจน์* พวงมณี
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่อย่างยั่งยืน โครงการสังเคราะห์งานวิจัย
10 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ การออกแบบศิลปวัฒนธรรมอินโฟกราฟิกอัตลักษณ์ไทเลย สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
11 นายพงษ์พันธ์ เสาวดี การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านอีสานสำหรับวงโยธวาทิต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
12 นายกรรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการมีปฎิสัมพันธ์ ในกลุ่มโดยใช้เทคนิค KWL-Plus ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
13 นางยุพดี ชินพีระเสถียร วัฒนธรรมการประดิษฐ์หน้ากากและเครื่องแต่งกายผีขนน้ำบ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
14 น.ส.เอื้องไพร วัลลภาชัย การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บริบทสถานที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
15 ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอบภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
16 น.ส.ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์โดยใช้ชุดการฝึกแบบเน้นภาวะงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
17 นางศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
18 น.ส.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
19 ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน สถาบันวิจัยฯมรภ.เลย
20 ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
21 น.ส.อัมราภรณ์ หนูยอด
นายวุฒิภัทร หนูยอด
ผศ.ดร.พงษ์เทพ*บุญเรือง
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVidOnline School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน
22 รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง งบแผ่นดิน
23 ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
น.ส.วรางคณา ทวีวรรณ
น.ส.สุธาสินี ราชเจริญ
น.ส.ปัจจรี ศรีโชค
แผนงาน การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
24 น.ส.วรางคณา ทวีวรรณ
น.ส.ปัจจรี ศรีโชค
เรื่องที่ 1 การสังเคราะห์วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านของจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
25 ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
น.ส.สุธาสินี ราชเจริญ
เรื่องที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน
26 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี การมีส่วนร่วมในการบันทึกเรื่องเล่าและตำนานของชุมชนท้องถิ่นอำเภอปากชม จังหวัดเลย สำหรับการกำหนดเส้นทางและการสื่อสารการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว)
27 ดร.วิไล ผิวมา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความกังวลและผลสัมฤทธิ์ของการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนในวิชาการเขียน มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
28 รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาตามความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
29 ดร.พนิดา ตาสี การศึกษาผลของเทคนิคการใช้สื่อภาพยนตร์จากยูทูปที่มีต่อการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
30 อ.พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า การพัฒนาทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนแบบพื้นบ้านอีสาน สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
31 น.ส.ปาริชาติ แสงระชัฏ การศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
32 ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33 น.ส.อรนิต ประนมไพร การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
34 ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
ภาคสังคมศาสตร์
1 ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ การมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสมุนไพรโดยใช้ยูเลิร์นนิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.
2 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย สสส.
3 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ การจัดการปัญหาสุราด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สสส.
4 ดร.พนิตศรี ศรีเชื้อ
ดร.วิชญ์ มะลิต้น
ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สสส.
5 นายพัฒนะ เจริญยิ่ง
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดนครพนม สสส.
6 อ.จรินทร์ ย่นพันธ์
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
ผศ.โสภา ธงศิลา
อ.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน สสส. (โครงการสังเคราะห์ งานวิจัย)
7 ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร การพัฒนาสังคมไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
8 น.ส.ยุพดี ผ่องศรี ดอกเบี้ยอำพรางในสัญญากู้ยืมในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
9 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมืองจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
10 ดร.วิชญ์ มะลิต้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
11 นางอริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ การใช้เวลาว่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
12 ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์ การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโพนไทร อำเภอเมือง จังหวัดเลย
13 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ การถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
14 น.ส.กุลขณิษฐ อดิรุจโชติสิริ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
15 นายธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
16 น.ส.อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สาขาวิชา
17 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
18 ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร ความเหมาะสมของการนำระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
19 นายวีระยุทธ วีระสุโขยะชัย ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นศาล ศึกษาเฉพาะคดีอาญาในเขตอำนาจศาลจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
20 ดร.วิชญ์ มะลิต้น การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูลำดวน อำเภอปากชม จังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว)
21 นายธีระวัฒน์ แสนคำ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู : การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้ำเลย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา
22 น.ส.ดวงพร บุญเลี้ยง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาจังหวัดเลย สถาบันวิจัยฯ มรภ.เลย
23 ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวขึ้นภูโดยรถอีแต๊กระหว่างชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิดจังหวัดเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
24 ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ในการพัฒนาจริยธรรมประชาชน : กรณีศึกษาพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒฺโน) วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
25 น.ส.เยาวพา กองเกตุ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยบริหารจัดการโดยคณะ
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH