โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่หลักสูตรและคณะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์จะได้เกิดกับนักศึกษามากที่สุด ทั้งนี้นักศึกษาก็มีบทบาทในการที่จะช่วยให้งานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาถือเป็นงานที่คณะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ดร.พนิดา ตาสี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พันชะโก มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การสรุปโครงการ โดยนำหลัก PDCA มาใช้ให้เหมาะสม

อัลบั้มรูปภาพ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH