การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินในรอบปีการศึกษา 2560

ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินในรอบปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณะและหลักสูตรได้ตรวจสอบเอกสารรายงานประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรเข้าใจและรับรู้ปัญหา แก้ไขรายงานได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1,2,3 (ชั้น 4) อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร พระเมือง ,ดร.มธุรส ชลามาตย์และอาจารย์วิลัยพร ยาขามป้อม

อัลบั้มรูปภาพ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH