ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)และทักษะการสะกดคำภาษาจีน (Spelling Pinyin)

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) และทักษะการสะกดคำภาษาจีน (Spelling Pinyin) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ได้แสดงทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จึงขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมสมัครการแข่งขันทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) และทักษะการสะกดคำภาษาจีน (Spelling Pinyin) ในวันที่ 16-17 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครได้ที่ https://goog.gl/KfDsTT  ภายใน  14 สิงหาคม 2561  

รายละเอียด

Spelling-Bee-ประถม     สมัคร 

Spelling-Bee-มัธยม  สมัคร

Spelling-Pinyin-ประถม  สมัคร

Spelling-Pinyin-มัธยม  สมัคร

ใส่ความเห็น