สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ได้รับทราบเห็นชอบจาก สกอ.

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อหลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
โดยได้รับทราบเห็นชอบจาก สกอ. ยึดโครงสร้างหลักตามมาตรฐานของส่วนกลางโดยสาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดทำการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา ความรู้-ทักษะ ทางด้านที่เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์
การปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดเฉพาะด้าน ได้แก่

– ปฏิบัติเครื่องเอกลมไม้(Woodwind Performance) 1-6 ชนิดเครื่องดนตรี 
อัลโต/เทเนอร์/บาริโทน – แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุ้ต เป็นต้น

– ปฏิบัติเครื่องเอกทองเหลือง(Brass Performance) 1-6 ชนิดเครื่องดนตรี ทรัมเป็ต ทรอมโบ เฟรนช์ฮอร์น เบสทูบา/ซูซาโฟน ยูโฟเนียม เป็นต้น

– ปฏิบัติเครื่องสายสากล(String Performance) 1-6 ชนิดเครื่องดนตรี ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส ฮาร์ฟ เป็นต้น

– ปฏิบัติกีตาร์(Guitar Performance) 1-6 ชนิดเครื่องดนตรี กีตาร์คลาสสิก กีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส เป็นต้น

– ปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard) 1-6 ชนิดเครื่องดนตรี เปียโน คีย์บอร์ด เป็นต้น

– ปฏิบัติขับร้องสากล(Voice Performance) 1-6 และรายวิชาอื่นๆที่สอดคล้อง กับการศึกษาวิชาชีพดนตรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะให้บริการดนตรีเพื่อส่วนรวม แสดงออกสัมพันธ์กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความหลากหลายในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรี อาทิเช่น

ข้าราชการฝ่ายดนตรี 
ครู – อาจารย์สอนดนตรี ทั้งรัฐและเอกชน โปรดิวเซอร์(Producer) นักแต่งเพลง(Song Writing) 
นักร้อง-ประสานเสียง นักธุรกิจดนตรี ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงในสตูดิโอ(Sound Engineer) เป็นศิลปินในรูปแบบที่หลากหลายแนวเพลง(Artist) ผู้จัดการศิลปิน(Manager Artist) ผู้ควบคุมเครื่องเสียงกลางแจ้ง(Live Sound) เจ้าของธุรกิจห้องซ้อมดนตรี-เครื่องเสียงและอื่นๆนักจัดรายการวิทยุ(DJ) ทำงานด้านครีเอทีฟ เช่น แต่งเพลงประกอบโฆษณา แต่ง-เรียงเรียงเพลงองค์กรประพันธ์และออกแบบเสียงประกอบภาพยนต์(Film scoring-Sound designer) เป็นต้น

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านดนตรีเพียงมีความตั้งใจ!!!! และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า)ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพด้านดนตรี และการสร้างทางเลือกด้านดนตรีในการประกอบอาชีพ

เปิดรับสมัคร/รายงานตัวในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ในเวลา 8:30 น. ที่หอประชุมขุมทองวิไล

น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและฝ่ายทะเบียน/วัดผลฯ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

หรือติดต่อ ทางเบอร์โทรศัพท์
เบอร์ติดต่อ อาจารย์
086-691-7002 อ.จ๊อบ
088-560-1414. อ.ดิว
089-447-1197. อ.ตั้ม

เปิดรับสมัคร/รายงานตัวในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ในเวลา 8:30 น. ที่หอประชุมขุมทองวิไล

ใส่ความเห็น