ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลบัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินโครงการ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 29  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้บุคคลากรภายในคณะฯ มีความเข้าใจ มีทักษะในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น