ขอความอนุเคราะห์ใช้เส้นทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการสัญจรไป-มา

ด้วยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลยได้มอบหมายจากจังหวัดเลยให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย (ยกระดับมาตรฐานงานทาง) กิจกรรมหลัก : ยกระดับมาตรฐานงานทาง กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำแบบปิดสายบ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่ 11  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในการดำเนินโครงการฯ จะต้องมีการขุดเจาะ หรือถอนและถนนสายดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา เกิดความไม่สะดวกและอาจไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง อำเภอเมืองเลยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เส้นทางในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อใช้สัญจรไปมา ในห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH