ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน”

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมของกวีและนักเขียนชาวใต้ ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด สร้างคุณลักษณะของผู้คน หรือการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพลังให้สังคมมีสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ ตลอดจนค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมตามที่สังคมพึงประสงค์ จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมภาคใต้แก่เยาวชนและสังคมวงกว้าง เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานศึกษาวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรตินักคิด นักเขียนเจ้าของผลงานวรรณกรรมรุ่นใหม่ที่มีการสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคใต้ให้นักศึกษาและเยาวชนได้เห็นเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการนำวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้สังคมมีสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ ตลอดจนค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมตามที่สังคมพึงประสงค์ นั้น

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเก็บค่าลงทะเบียน บุคคลทั่่วไปคนละ ๕๐๐ บาท นักเรียน นักศึกษา ๓๐๐ บาท (ยกเว้นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมสัมมนาได้ฟรีไม่เก็บค่าลงทะเบียน) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครไปยัง คุณสายฝน จิตนุพงศ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐, มือถือ ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓, โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗, E – mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH