โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดอกจานช่อที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดการจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ดอกจานช่อที่  46) ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ มีทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในมหาวิทยาลัย  ทักษะวิศวกรสังคม ตลอดจนการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ในวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

กำหนดการ

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

(ดอกจานช่อที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566”

ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

27 พฤษภาคม 2566

08.00 – 08.30 น.                   ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.                   พิธีเปิด ในกิจกรรม“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดอกจานช่อที่ 46) ประจำปี                                          การศึกษา 2566”
โดย ดร.เยาวพา กองเกตุ คณบดี
09.00 – 10.30 น.                  บรรยายเรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในรั้วมหาวิทยาลัย”

10.30 – 10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                   บรรยายเรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในรั้วมหาวิทยาลัย”

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานเที่ยง

13.00 – 13.30 น.                   รับชมวีดีทัศน์คณะ +โชว์หลีดคณะฯ

13.30 – 14.00 น.                   แนะนำอาจารย์คณะ

14.00 – 14.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 15.45 น.                  แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมสาขา 10 ฐาน

15.45 – 16.30 น.                  มินิคอนเสิร์ต

16.45 น.                             พิธีปิด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น