ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้กําหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565   ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทําแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ผ่านระบบถ่ายทอดสดบน Platform เพจ Facebook : LRU LIVE หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ และลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง Google from รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพร้อมนี้    

https://www.facebook.com/trulivehd

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ใส่ความเห็น