ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0071/2566 เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือก นักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น