โครงการ “เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำโครงการ “เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงตลาดแหล่งงานและตรงสายวิชาชีพของตนเองได้ด้วย

ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น