การแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 2  (ที่ 5 ในระดับชาติ)

นำโดย  อาจารย์มนตรี คำวัน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  พร้อมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน  5 คน ได้แก่ นางสาวแสงตะวัน จันทะมี นายคุณากร สีหะวงษ์ นางสาววรัญญา บางประอินทร์ นางสาวชญานิศ สุภามา นายกฤษฎา ชาญอุไร และนางสาวรามาวดี สืบสาย

ใส่ความเห็น