การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ

 

และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทอสอบ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประขุมสัมมนา และห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ตามเอกสารที่แนบ

ใส่ความเห็น