การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่ได้รับราลวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
และการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2 

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษาด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ สถาบันการศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และสถานประกอบการรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ชื่อผลงาน ปัจจัยและมรรควิธีสู่การพัฒนาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย 

นางสาวโอบนิธิ จันธะเมธิ 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

1. ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพื่อคนจนชายขอบในพื้นที่ จังหวัดเลย บนแนวคิดการดํารงชีพอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ พรมภักดี 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ชื่อผลงาน สถานการณ์การดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

เจ้าของผลงาน นางสาวนุศรา เฉลิมรัมย์ 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. ชื่อผลงาน กลไกและกระบวนการในการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ภายใต้ฉากทัศน์สังคมไทยในอนาคต


นางสาวจิลาพร ศรีบุรินทร์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทั้งนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นำโดย
อาจารย์ พลสยาม สุนทรสนิท (ประธานสาขาวิชาฯ)
อาจารย์ อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
อาจารย์ กันตพงษ์ จุลราช
อาจารย์ กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

ใส่ความเห็น