สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 21 (CSD สัมพันธ์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 21 (CSD สัมพันธ์) เรื่อง “การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสาขาได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 4 กิจกรรม และได้รับรางวัล ดังนี้

 

1.ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” จากการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น สื่อสร้างสรรค์ 
หัวข้อ “ การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน “
นำโดย
นางสาว ภัทรนันท์ คงเมือง
นางสาว พิมพ์วดี ขันตรี
นางสาว ศศิประภา กงสอน
นางสาว พนิตนันท์ งอกงาม
นางสาว ประภัสสร วันสวัสดิ์

2.ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” จากการแข่งขันประกวดแผนที่ควาคิด Mind map หัวข้อ "พัฒนาสังคม ชุมชนท้องอย่างไรให้คนไทยมีความุข"
โดย
นางสาวโอบนิธิ จันธะเมธิ
นางสาวนุศรา เฉลิมรัมย์
นางสาวจิลาพร ศรีบุรินทร์
นางสาวปรียา พลผา
นางสาวกัญญาภัค จันทร์สว่าง

3.ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” จากการแข่งขัน CSD Young Talks หัวข้อ “ บัณฑิตไทย ไม่ใช่ความรุนแรง “
โดย นายสมศักดิ์ พรหมภัคดี

4.ได้รับรางวัล "ระดับดีมาก" จาการแข่งขัน Poster Presentation รับนักศึกษาปริญญาตรี
โดย
นางสาวจีรนันท์ พาพลงาม
นายศตวรรษ พวงบุปผา

ทั้งนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นำโดย
อาจารย์ พลสยาม สุนทรสนิท (ประธานสาขาวิชาฯ)
อาจารย์ อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
อาจารย์ กันตพงษ์ จุลราช

อาจารย์ กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

ใส่ความเห็น