ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “การรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เห็นสมควรยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0003/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้าสอบ TOEIC เพิ่มมากขึ้น เป็นไปด้วยความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH