กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม และ 21 – 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2558 – 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2561 โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม
                ปริญญาเอก  ปริญญาโท  บัณฑิต รป.บ.  บัณฑิต วท.บ.    บัณฑิต บธ.บ.  บัณฑิต น.บ.

บัณฑิตรายงานตัววันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฝึกซ้อมวันที่ 5 – 6  มีนาคม 2561

  รุ่นที่ 2  ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม 
               บัณฑิต ค.บ.  บัณฑิต ศศ.บ.  บัณฑิต นศ.บ.  บัณฑิต ศ.บ.  บัณฑิต ทล.บ.  บัณฑิต ศป.บ. 

บัณฑิตรายงานตัววันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฝึกซ้อมวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวัน และเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

ใส่ความเห็น