ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น