ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนบทความวิจัยสำหรับเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (scopus) เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.)”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีวิทยาการที่มีเชี่ยวชาญมาบรรยายในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

https://forms.gle/8if2J4ak9LEWZMMPA

ใส่ความเห็น