นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคึมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 ทีม และรางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ แสดงวาทะศิลป์ระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ ” GSPA ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader with Integrity “  ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  เป็นสถาบันต้นแบบของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย  ผลการแข่งขันนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 ทีม (อันดับที่ ๓) และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม

รายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
อาจารย์อารีรัตน์  โฮมประเสริฐ,อาจารย์วีรานรี  ติยะบุตร,อาจารย์ธีรวัฒน์  วงศ์วรัญญู,นายตระกูล  สุตโท,นางสาวกมลลักษณ์ พลณรงค์,นายพีระพล  สัมมาขันธ์,นางสาวสุนิสา  พงษาเวียง,นางสาวศิริพร  เนธิบุตร,นางสาวอทิตยา  เชื้อสาวถี รูปภาพ

ใส่ความเห็น