ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่าง ต่อเนื่อง ประกอบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการและการ เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน

๒๕๖๔ และประกาศจังหวัดเลยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับ การจัดการเรียนการสอน และการสอบตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๔ (COVID-19) ดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จึงออกประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติ่ม

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH