โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเข้าใจมีทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH