เชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565

          ด้วยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสําคัญของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้ จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไก ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสําคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) .ศ.2563-2565

          ในการนี้ วช. กําหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งกําหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIS) (https://nris.go.th