ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งบทความ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 5 เรื่อง

1.ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ

2. ขอ ตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้

3. มีสิทธิ์ขอแต่ไม่ควรได้

4. เงินบริจาคอยู่ไหน

5. มีจรรยาบรรณหรือเปล่า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น