มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย

ตามที่จังหวัดเลยได้มีประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) จังหวัดเลย นั้น เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ได้กําหนดระดับของพื้นที่ สถานการณ์เป็น “พื้นที่ควบคุม” 8 จังหวัด “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” 14จังหวัด และ “พื้นที่เฝ้าระวัง” 54จังหวัด (รวมจังหวัดเลย) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงออกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลยดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสัสงคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประชาสัมธ์  ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) จังหวัดเลย มาเพื่อส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และสื่อสารให้ประชาชนทราบตลอดจนกําชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

“ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19)”

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH